• GU's Facebook side
  • Intranettet Viggo

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 i VIF

 

Formandsberetning fra hovedformanden 2019

Referat af generalforsamling 2019

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning af Hovedformand
3. Miniberetninger af afdelingsformændene
4. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskab

1. se regnskabet for 2018
5. Orientering om næste års budgetter
6. Behandling af indkomne forslag

       1. Hovedbestyrelsen foreslår at vi ikke behøver annoncere generalforsamlingen i
           Lokalavisen, blot i lokale medier.

7. Valg til hovedbestyrelsen
       1. Følgende er på valg
              1. Iben
              2. Thomas
              3. Britta
              4. Ann (genopstiller ikke)
       2. Valg til aktivitetsudvalg (vælges på generalforsamlinger i afdelingerne umiddelbart efter
           hovedgeneralforsamlingen)
       3. Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 personer, hvor kasserfunktionen kan
            varetages af hovedkassereren.
       4. Alle vælges for 1 år
       5. Der skal udpeges en ansvarlig person med reference til hovedbestyrelsen
8. Valg af mindst 3 medlemmer til klubhusudvalget
       1. Gert Enevoldsen og Henrik Levring genopstiller
9. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
       1. Carsten Bjerregaard og Ejner Søby (genopstiller ikke)
11. Uddeling af pokaler
       1. Formandspokalen (er uddelt på forhånd)
       2. Lederpokalen
       3. HC pokalen
12. Eventuelt